Objednání možné pouze z České republiky. V případě zájmu o objednání tohoto sortimentu zákaznicemi ze SR, nás kontaktujte

Autorská práva

Tento web a zde zveřejněné informace jsou duševním vlastnictvím Anny Unger, popřípadě dalších osob a podléhají ochraně ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském (tzv. Autorský zákon). Žádné informace ani část webu, nesmí být bez předchozího jednoznačného souhlasu majitele práv Anny Unger kopírována ani použita ke komerčním účelům.  

Autor, popř. držitel autorského práva, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, je oprávněn domáhat se zejména (1) určení (svého) autorství; (2) zákazu ohrožení nebo zásahu do svého práva; (3) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla; (4) odstranění následků zásahu do práva, a to včetně požadavku na fyzickou likvidaci neoprávněných rozmnoženin díla; (5) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to i v penězích; a (6) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. Autor je dále oprávněn požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem. (citace zák. č.121/2000 Sb.)

Pokud bude zjištěno porušení těchto práv, bude porušitel výzván k odstranění tohoto neautorizovaného zveřejnění. Následně, pokud nedojde k odstranění, bude přikročeno k zadokumentování stavu zjištěného protiprávního použití materiálů znalcem. Poté k podání trestního oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve smyslu § 152 odst. 1 trestního zákona.

Internet není džungle bez pravidel!